Asyladvokat Stockholm

Hjälp när du behöver den | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

VI HJÄLPER DIG
MED ASYLFRÅGOR

Vi hjälper dig med ditt asylärende

Det finns många anledningar till varför människor från hela världen söker sig till Sverige. Det kan handla om krig, förföljelse, hot, våld, svält, naturkatastrofer eller politiska skäl som gör att man måste fly från sitt hemland. Världen är oroligare idag än vad den varit på länge och Sverige är ett land dit många söker sig för trygghet. Att känna trygghet, att kunna etablera sig i ett säkert hem och leva ett liv utan risker – det är en mänsklig rättighet och bedömningen kring vilka som får stanna- och vilka som inte får det; det regleras av asylrätten.

Asylrätt och det rättsområdet reglerar hur utländska medborgare eller statslösa personer tas emot då de flyr till Sverige och här finns det klara och tydliga regler att följa. Våra advokater och jurister har mångårig och omfattande erfarenhet av rättsområdet vilket gör att vi har de verktyg som behövs för att representera den sökande på bästa sätt i asylprocessen.

Lång erfarenhet av att hjälpa människor på flykt

Vi har lång erfarenhet av asyl- och migrationsfrågor och vi kan agera som ditt offentliga biträde (asyladvokat) om du behöver hjälp vid ansökan om uppehållstillstånd, svensk medborgarskap och för arbetstillstånd. Du har rätt att framställa ett eget önskemål i valet av jurist. Migrationsverket utser i regel alltid ett offentligt biträde som för din talan i frågor om uppehållstillstånd och eventuellt andra tillståndsfrågor – men här har du en möjlighet till ett eget val. Ett offentligt biträde betalas alltid av staten och skulle du inte ha rätt till ett offentligt biträde så finns det även en möjlighet att anlita oss som din privata asyladvokat.

Har du fått avslag på din ansökan om uppehållstillstånd, känner du en oro över att bli utvisad eller har du fått ditt uppehållstillstånd återkallat? Du är välkommen att kontakta oss och där vi gemensamt går igenom ditt ärende från grunden och hittar den bästa lösningen för dig och din familj.

Trygghet, ett säkert hem och en chans att etablera sig utan risk för sitt liv – det är en mänsklig rättighet och vi är redo att hjälpa dig.

Vi hjälper dig att överklaga

Har du fått avslag på sin asylansökan av skäl som du anser orimliga? Har viktig information förbisetts och finns det detaljer som inte togs upp i ansökan? Vi hjälper dig gärna att överklaga beslutet. Oavsett hur ditt ärende ser ut så kan du vända dig till oss. Vi har lång erfarenhet av migrationsfrågor och vi kan bistå dig med goda råd och hjälp för hur du går vidare i ditt ärende.

Du har tre veckor på dig att överklaga beslutet. Migrationsverket kommer här att bedöma om det finns skäl för att ändra beslutet om avslag och om så inte är fallet så skickas ärendet vidare till Migrationsdomstolen. Här kan vi göra skillnad genom att företräda dig. Vi har lång erfarenhet av asylfrågor och vi vet hur vi på bästa sätt för fram din talan, får dina argument att bli tydligare och ditt ärende att synas i ett annat ljus. Vi ger dig en bättre möjlighet att vinna målet.

Skäl för ny prövning?

Ett beslut om avslag gäller i fyra år. Enligt Migrationsverkets regler så kan du avvisas, du kan utvisas med samma beslut som och sakna rätten till en ny prövning om du återvänder till Sverige tidigare än så. Läget i världen är instabilt och saker och ting kan förändras över en natt; det gäller även din situation. Fyra år är en lång tid och det kan vara så att du har rätt till en ny prövning och rätt till asyl. Skulle du ansöka om asyl på nytt så är vi redo att bistå dig. Viktigt är att du kontaktar oss i förväg – innan du ansöker - så att vi på bästa sätt, tillsammans med dig, kan sammanställa de argument du har för din nya asylansökan.

Även om du enligt de formella reglerna skulle sakna rätten att överklaga så kan vi i enstaka fall hjälpa dig som behöver en asyladvokat. Myndigheter tar i vissa fall felaktiga beslut och vi kan hjälpa dig att ta ärendet vidare till en högre instans.

Det finns några skäl som väger tungt för att få ett beslut om avslag på uppehållstillstånd upphävt och skulle du exempelvis kunna visa upp något av följande skäl så anser vi att du har goda möjligheter att vinna ditt mål.

  • Du är förbjuden att återvända till ditt hemland
  • Du har en livshotande sjukdom som inte går att bota i ditt hemland
  • Du kommer att tvingas leva åtskild från din familj under en längre tid
  • En politisk förändring har skett i hemlandet och gör det omöjligt för dig att återvända
  • Du som exemplevis har konverterat, ägnat dig åt politisk aktivitet eller som på grund av din sexuella läggning riskerar förföljelse, förtryck och livsfara i ditt hemland.

Varje fall bedöms individuellt och därför så kan Migrationsverket och Migrationsdomstolen besluta olika. Dina argument  kommer att bedömas individuellt och man kommer att basera beslutet kring bland annat hur starka dina skäl är samt huruvida det finns möjligheter för dig att bo i andra länder med mera. Vi gör skillnad och vi hjälper dig gärna inom asyl och migrationsfrågor.

Har du frågor om anhöriginvandring, behöver du hjälp med att överklaga ditt avslag om uppehållstillstånd, känner du oro över att få ditt uppehållstillstånd återkallat eller känner rädsla för att bli utvisad? Kontakta oss redan idag och låt oss bistå dig.

 

Hjälp med asyl och migration - första samtalet gratis!